Elfde SPIN meetup: Hybrid Integration Platform (HIP)
Rubix is verhuisd naar Den Bosch
Fabric8 concepts and architecture
test automatisering
RubiX zoekt Jong talent